Support us by voting for alohaeosprod!

EOS Core Proxy

Network:
EOS Mainnet
Account:
eoscoreproxy
Account EOS: 1
Proxied EOS: 1
Total EOS: 2
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 46.60%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 1

Candidate Votes

Rank Name Country
40 Aloha EOS US  
609 chainriftxxx SI  
42 CryptoLions🦁 UA  
44 Cypherglass US  
19 EOS Asia KY  
37 EOS Authority GB  
87 EOS BlockSmith PA  
36 EOS Cafe Block CA  
62 EOS Detroit US  
1 EOS Nation CA  
46 EOS NodeONE☝️ KR  
50 EOS Rio 💙 BR  
31 EOS Silicon Valley KY  
43 EOS Titan BG  
47 EOS42 KY  
68 EOSAmsterdam NL  
39 EOSArgentina AR  
616 eoscanadacom
48 eosDAC GB  
71 eosDublin IE  
615 eosliquideos IL  
617 eosnewyorkio CK  
49 EOSphere AU  
33 GenerEOS AU  
38 Greymass CA  
74 libertyblock CA  
79 Scatter MT  
72 sheos21sheos ES  
35 Sw/eden🌿 SE  
614 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
lotustrader1 1.0000 1 78.70%