Support us by voting for alohaeosprod!

EOS Core Proxy

Network:
EOS Mainnet
Account:
eoscoreproxy
Account EOS: 1
Proxied EOS: 1
Total EOS: 2
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 38.98%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 1

Candidate Votes

Rank Name Country
39 Aloha EOS US  
606 chainriftxxx SI  
45 CryptoLions🦁 UA  
48 Cypherglass US  
16 EOS Asia KY  
36 EOS Authority GB  
87 EOS BlockSmith PA  
35 EOS Cafe Block CA  
51 EOS Detroit US  
1 EOS Nation CA  
42 EOS NodeONE☝️ KR  
41 EOS Rio 💙 BR  
28 EOS Silicon Valley KY  
44 EOS Titan BG  
46 EOS42 KY  
57 EOSAmsterdam NL  
38 EOSArgentina AR  
613 eoscanadacom
49 eosDAC GB  
71 eosDublin IE  
612 eosliquideos IL  
614 eosnewyorkio CK  
47 EOSphere AU  
31 GenerEOS AU  
37 Greymass CA  
77 libertyblock CA  
82 Scatter MT  
72 sheos21sheos ES  
33 Sw/eden🌿 SE  
611 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
lotustrader1 1.0000 1 75.66%