Support us by voting for alohaeosprod!

eosnovaproxy

Network:
EOS Mainnet
Account:
eosnovaproxy
Account EOS: 0
Proxied EOS: 7,816
Total EOS: 7,816
Total EOS Decay: 102
Total EOS Decay Percent: 1.30%
Candidate Votes: 1
Proxied Accounts: 12

Candidate Votes

Rank Name Country
263 eosnovakorbp

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
freegenerate 5,513 73 1.32%
suchagoodday 1,410 19 1.32%
hezdonbwgage 299 4 1.32%
novagenerate 219 3 1.32%
dluffyshanks 112 1 1.32%
eosnovatest4 111 0 0.00%
eosnovatest3 102 1 1.32%
gu4dgmbygyge 39 1 1.32%
nova2deposit 5 0 1.32%
novapromote1 3 0 0.00%
bohemianrhap 2 0 0.00%
najiwon12345 1 0 1.32%